logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Czasopismo SZK, seria PEDAGOGIKA było zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym. Od roku 2014 do roku 2019 czasopismo publikujemy w wersji papierowej. Numer ISSN dla tej wersji: 2450-7245. Czasopismo posiada również swój numer e-ISSN2658-1973.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim.

Zachowana jest ciągłość wydawnicza czasopisma; wydawane jest ono systematycznie co roku  bez większych opóźnień, wykraczających poza okres 6 miesięcy.

bar 14

Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl. Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl. Czasopismo jest indeksowane przez Index Copernicus.

Wszystkie artykuły opublikowane w Siedleckich Zeszytach Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. Umożliwia to każdemu kopiowanie, redystrybucję, przesyłanie i dostosowywanie dzieła, pod warunkiem, że oryginalne dzieło i źródło są odpowiednio cytowane.

logo cc


W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zamiarem redakcji jest stałe doskonalenie czasopisma poprzez publikowanie najwyższej jakości oryginalnych prac naukowych w oparciu o etyczne procedury selekcji i recenzowania złożonych tekstów. Redaktorzy deklarują przestrzeganie poniżej wymienionych zasad, zapewniając poufność wszelkich informacji udzielonych przez jej autorów. Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających np. z osobistych lub zawodowych relacji recenzenta i autora artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań, szczególnie dotyczy do relacji zależności finansowych lub organizacyjnych. W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych itd.) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.

Autorzy, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji. Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne. Oświadczenie redaktora naczelnego czasopisma ma taką samą treść. Zawiera ponadto dane osobowe i afiliacyjne autorów tekstów polskich i zagranicznych.

 

Poniżej prezentujemy kolejne tomy Siedleckich Zeszytow Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA