logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

flaga polska flaga brytyjska flaga niemiecka

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
INSTYTUT PEDAGOGIKI I INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I LINGWISTYKI STOSOWANEJ
ORGANIZATORZY MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM
i REDAKTORZY TRZECH TOMÓW STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA:
Barbara Sitarska, Instytut Pedagogiki
Roman Mnich, Instytut Filologii Polskiej

bar 11 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy pracę nad wydaniem Leksykonu Encyklopedycznego o Janie Amosie Komeńskim pod naszą naukową redakcją, którego wydanie planowane jest w roku 2012. Leksykon będzie składał się z trzech części:

Część I

DROGA ŻYCIOWA I ZAWODOWA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

 • Środowiska (miejsca) życia i twórczości Jana Amosa Komeńskiego,
 • Podróże, ludzie z którymi się spotykał i korespondował,
 • Ważne wydarzenia, w których uczestniczył.

Część II

TWÓRCZOŚĆ NAUKOWA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO (ujęcie chronologiczne)

 • Utwory Komeńskiego według okoliczności powstania dzieła,
 • Idee przewodnie tekstu,
 • Bibliografia.

Część III

BADANIA NAD TWÓRCZOŚCIĄ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO I RECEPCJA JEGO DZIEŁ

 • Najważniejsi badacze Jana Amosa Komeńskiego
 • Komeński w świecie (wykaz krajów- alfabetycznie- w których badano życie i twórczość Jana Amosa Komeńskiego).

 

Prosimy o przysyłanie haseł encyklopedycznych do odpowiednich części  Leksykonu w wybranym przez siebie języku: polskim, czeskim, niemieckim, angielskim lub rosyjskim do 30 czerwca 2011 roku na adresy mailowe:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy również, że wydanie LEKSYKONU ENCYKLOPEDYCZNEGO O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM w pierwszej kolejności planujemy w języku polskim, a następnie jednocześnie w językach: polskim, czeskim, niemieckim, angielskim  i rosyjskim.

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Barbara Sitarska
Roman Mnich
Siedlce. dn. 01. 08. 2010

 

Prace nad Leksykonem Encyklopedycznym o Janie Amosie Komeńskim są zaprojektowane na 2022 rok w ramach realizacji nowego zespołowego PROJEKTU badawczego (2020-2022): OD JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI - ZNACZENIE IDEI WIELKIEGO PEDAGOGA DLA PEDAGOGIKI I EDUKACJI

 

 flaga brytyjska

UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN SIEDLCE
FACULTY OF ARTS PEDAGOGY INSTITUTE AND  INSTITUTE of POLISH PHILOLOGY and APPLIED LINGUISTICS
 ORGANIZERS OF INTERNATIONAL SEMINARS ON JOHANN AMOS COMENIUS AND EDITORS OF THREE VOLUMES OF STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA:
Barbara Sitarska, Pedagogy Institute
Roman Mnich, Institute of Polish Philology and Applied Linguistics

bar 05

We are pleased to announce that we are just working on the edition of The Encyclopaedic Lexicon of Johann Amos Comenius, which is going to be completed in 2012. The Lexicon will consist of three parts:

Part I

JOHANN AMOS COMENIUS’ LIFE AND CAREER

 • Environments of Johann Amos Comenius’ life and writing,
 • His journeys, the people he met and corresponded with,
 • Important events he participated in.

Part II

JOHANN AMOS COMENIUS’ SCIENTIFIC CREATIVITY (chronological depiction)

 • Comenius’ works with the circumstances of their creation described,
 • Keynotes of a text,
 • Bibliography.

Part III

RESEARCH AND PERCEPTION OF JOHANN AMOS COMENIUS’ WRITINGS

 • Major researchers of Johann Amos Comenius,
 • Comenius in the world (register of the countries where Johann Amos Comenius’ life and writings have been researched, in the alphabetical order).

In this connection, we would like every scientific institution to appoint two  people to be members of the SCIENTIFIC COMMITEE and send the information to:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

till 30 June 2011.

Subsequently, we will ask you to send us encyclopaedic entries for the respective parts of the Lexicon in one of the following languages: Polish, Czech, German, English, or Russian, till the end of June 2011. We also informWe also informthat we are going to publish the ENCYCLOPEDIC LEXICON OF JOHN AMOS COMENIUS first in Polish, and then in the authors’ mother tongues: Polish, Czech, German, English and Russian.

Yours faithfully
Barbara Sitarska
Roman Mnich
Siedlce, 1 Aug 2010

 

The work on the Encyclopedic Lexicon of John Amos Comenius is designed for 2022 as part of the implementation of a new team research PROJECT (2020-2022): FROM JOHN AMOS COMENIUS UP TO THE PRESENT - THE MEANING OF THE GREAT PEDAGOGUE'S IDEAS FOR PEDAGOGY AND EDUCATION

 

 flaga niemiecka

NATURWISSENSCHAFTLICH-HUMANISTISCHE UNIVERSITÄT SIEDLCE
HUMANISTISCHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK UND INSTITUT FÜR POLNISCHE PHILOLOGIE
DIE VERANSTALTER INTERNATIONALER SYPMOSIEN ÜBER JOHANN AMOS COMENIUS  und REDAKTEURE VON DREI BÄNDEN DER  STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA:
Barbara Sitarska, Institut für Pädagogik
Roman Mnich, Institut für Polnische Philologie

bar 13 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir mit der Arbeit am Enzyklopädischen Lexikon über Johann Amos Comenius unter unserer wissenschaftlichen Leitung begonnen haben, dessen Herausgabe für 2012 geplant ist. Das Lexikon wird aus drei Teilen bestehen:

Teil I

DER LEBENS- UND BERUFSWEG DES JOHANN AMOS COMENIUS

 • Lebens- und Schaffensorte des Johann Amos Comenius,
 • Reisen und Menschen, mit denen er sich traf und im Briefwechsel stand,
 • Wichtige Ereignisse, an denen er beteiligt war.

Teil II

DAS WISSENSCHAFTLICHE SCHAFFEN DES JOHANN AMOS COMENIUS (chronologische Erfassung)

 • Comenius Werke nach den Umständen ihrer Entstehung,
 • Leitideen des Textes,
 • Bibliographie.

Teil III 

UNTERSUCHUNGEN ZUM SCHAFFEN DES JOHANN AMOS COMENIUS UND DIE REZEPTION SEINER WERKE

 • Die wichtigsten Comenius-Forscher,
 • Comenius in der Welt (alphabetisches Verzeichnis der Länder, in denen das Leben und Schaffen des Comenius untersucht wurden).

Deshalb möchten wir Sie bitten, aus jedem wissenschaftlichen Zentrum zwei Personen in  das WISSENSCHAFTLICHE KOMITEE zu berufen und die Information darüber bis zum 15. September 2010 an folgende Mailadressen zu übersenden: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   oder  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wir bitten auch, uns bis Ende Oktober 2010 enzyklopädische Stichwörter für entsprechende Teile des Lexikons in ausgewählter Sprache (Polnisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch oder Russisch) zu übersenden.

                                                                

Wir teilen Ihnen auch mit, das die Herausgabe des ENZYKLOPÄDISCHEN LEXIKONS ÜBER JOHANN AMOS COMENIUS in erster Reihe in polnischer Sprache und später gleichzeitig in polnischer, tschechischer, deutscher, englischer und russischer Sprache geplant ist.

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Barbara Sitarska
Roman Mnich
Siedlce, den 01.08.2010

 

Die Arbeit am Lexikon der Enzyklopädie von Jan Amos Comenius ist für das Jahr 2022 im Rahmen der Umsetzung eines neuen Projektes zur Teamforschung (2020-2022) konzipiert: VON JAN AMOS KOMEŃSKI BIS ZUR PRÄSENTATION - DIE BEDEUTUNG DER IDEE DER GROSSEN PÄDAGOGIE FÜR PÄDAGOGIE UND BILDUNG