logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

 1. Artykuły przygotowane w formacie Microsoft Word (pliki doc lub docx) zgodnie z poniższymi wskazówkami prosimy przesyłać do końca września bieżącego roku drogą elektroniczną za pomocą platformy Open Journal System (OJS)
 2. Artykuły zostaną poddane wstępnej recenzji redakcji czasopisma, a autor będzie poinformowany w przeciągu dwóch tygodni o jej wynikach drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail. Tą samą drogą autor będzie informowany o kolejnych krokach procesu redakcyjnego (informacje o recenzjach oraz przyjęciu/odrzuceniu artykułu do publikacji).
 3. Średni czas oczekiwania autora od czasu akceptacji manuskryptu przez redakcję do czasu jego publikacji wynosi od czterech do pięciu miesięcy.
 4. Teksty powinny mieć minimalną objętość 20 tys. znaków ze spacjami plus bibliografia (bez ograniczeń).
 5. Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim. Teksty są recenzowane i przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dokonaniu korekty według ewentualnych uwag recenzentów.
 6. W artykule powinny znaleźć się następujące informacje:

 

Imię i nazwisko autora (pogrubioną czcionką)

ORCID:

Nazwa uczelni….

Wydział….

 

 1. Struktura artykułu:

TYTUŁ ARTYKUŁU ( w języku autora i w języku angielskim)

Streszczenie ( w języku autora i w języku angielskim)

Słowa kluczowe (w języku autora i w języku angielskim)

Wprowadzenie / słowo wstępne

Główna treść

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

 1. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 11 p. i 1 p. odstępu między wierszami. Tekst w językach obcych wyróżniamy kursywą.
 2. W tekście nie stosujemy dłuższych cytatów niż 200 znaków, które wyodrębniamy w cudzysłowie i opatrujemy w nawiasie półokrągłym przypisem w układzie nazwisko, rok i strona, na przykład (Tatarkiewicz, 1978: 122). Do tekstów nie wprowadzamy przypisów dolnych.
 3. Tekst wyrównany do lewego marginesu (margines 2,5 cm z każdej strony); nie stosujemy przenoszenia wyrazów.
 4. Nie stosujemy jakichkolwiek pogrubień, „rozstrzeleń” (spacjowań), np. w nazwiskach w bibliografii.
 5. Tytuły utworów zapisujemy kursywą bez cudzysłowów; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.
 6. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — należy posługiwać się pełnymi formami.
 7. Wcięcia akapitowe 1,25 (automatyczne, uzyskiwana przez wciśnięcie klawisza tab.), nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 8. Pod tekstem musi być podana bibliografia według wskazań.
 9. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: Autor, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok xxxx, numer/ tom x, s. x., np.

Sitarska Barbara, Działalność polityczna i twórczość pedagogiczna Jana Amosa Komeńskiego, W: B. Sitarska (red.), O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. I, Siedlce 2014, s. 281-299.

Sitarska Barbara, O Janie Amosie Komeńskim i początkach komeniologii (polski, angielski, niemiecki), W: B. Sitarska (red.), Jan Amos Komeński – jego pedagogika i filozofia, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. II, Siedlce 2015, s. 23-44.

Sztobryn Sławomir, Wprowadzenie do pansoficznych podstaw pedagogiki Jana Amosa Komeńskiego, W: B. Sitarska (red.), Jan Amos Komeński – współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. III, Siedlce 2016, s. 25-33.

Sitarska Barbara, Zamiast „Wprowadzenia”. O recepcji własnej Jana Amosa Komeńskiego i autorów „Siedleckich Zeszytów Komeniologicznych, seria pedagogika, W: Barbara Sitarska (red.), Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. IV, Siedlce 2017, s. 13-39.

Sitarska Barbara, Jan Amos Komeński w trzecim tysiącleciu. Odczytania-kontynuacje-krytyka, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. V, Jan Amos Komeński w epoce współczesności, odczytania-kontynuacje-krytyka, Siedlce 2018, s. 211-250.

Sławomir Sztobryn, Miejsce komeniologii we współczesnych naukach humanistycznych, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria pedagogika”, t. VI, W stronę komeniologii jako nauki, dyskusje-polemiki-dylematy, Siedlce 2019, s. 27-34.

Gara Jarosław, „Świat życia codziennego” jako źródło wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny” 2009, nr 2, s. 9-19.

 1. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej: Autor, Tytuł, podtytuł, wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, s. 5., np.

Komeński Jan Amos, Z labiryntów szkolnych wyjście na otwartą przestrzeń, czyli maszyna dydaktyczna, W: Pisma wybrane, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 510-532.

Komeński Jan Amos, Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom, przekł., wstęp i oprac. A. Fijałkowski, Warszawa 2015.

Montaigne Michael, Próby, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2002.

 1. W przypadku prac zbiorowych prosimy podawać podtytuły oraz imiona i nazwiska redaktorów tomów: Autor, Tytuł artykułu, W: redaktor/redaktorzy, Tytuł zbioru, podtytuł, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65., np.

Sitarska Barbara, Jan Amos Komeński prekursorem idei edukacji całożyciowej, W: B. Sitarska, R. Mnich (red.), Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku /Johan Amos Comeniusund die Kultur des Barock, Studia Comeniana Sedlcensia, t. I, Siedlce 2007, s.71-82.

Sitarska Barbara, Johan Amos Comenius als Vorkämpfer der Idee der lebenslangen Bildung, W: B. Sitarska, R. Mnich, M. Richter (red.), W. Korthaase – badacz J. A. Komeńskiego, Studia Comeniana Sedlcensia, t. II, Siedlce 2009, s. 271-280.

Sitarska Barbara, Dlaczego Jan Amos Komeński wciąż żyje wśród nas?, W: B. Sitarska, R. Mnich (red.), Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, Studia Comeniana Sedlcensia, t. III, Siedlce 2010, s. 149-160.

Sitarska Barbara, Jan Amos Komeński jako humanista wszechczasów, W: B. Sitarska, R. Mnich (red.), Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku/ Jan Amos Komenský und Europa im XVII. Jahrhunderts, Studia Comeniana Sedlcensia, t. IV, Siedlce 2012, wersja polsko-niemiecka, s. 129-149.

Łomny Zygmunt, Humanizm i uniwersalizm – współczesne klucze do dziedzictwa Komeńskiego, W: Z. Jasiński, F.A. Marek (red.), Jan Amos Komeński prekursor uniwersalizmu, Wychowanie i samowychowanie w myśli filozoficznej Jana Amosa Komeńskiego, Opole-Ołomuniec 1992, s. 11-21.

 1. W tekście głównym i bibliografii prosimy podawać pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób.
 2. Nie podajemy nazw wydawnictw.
 3. Konieczne jest przygotowanie kilkuzdaniowej noty o autorze tekstu zawierającej informacje o miejscu pracy, zainteresowaniach naukowych, najważniejszych publikacjach.
 4. Prosimy przestrzegać następujących zasad stosowania pauzy:

  • (pauza, skrót klawiaturowy Alt + Ctrl + minus numeryczny) tylko jako myślnik;
  • (półpauza, skrót klawiaturowy Ctrl + minus numeryczny) pomiędzy cyframi, np. s. 23–24, w. XV–XVI;
  • (dywiz) tylko w złożeniach typu: polsko-niemiecki. 

 5. Przed oddaniem tekstu do druku i po poprawieniu uwag recenzenta każdy autor składa oświadczenia o:

UWAGA ! 

Do "Siedleckich Zeszytów  Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA" przyjmujemy teksty tylko o Janie Amosie Komeńskim, uwzględniając tytuł bieżącego tomu. Jest on wcześniej podany w AKTUALNOŚCIACH na witrynie SZK: www.comenius.uph.edu.pl