logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

 1. Teksty  autorów  zamieszczane  są  w  czasopiśmie po pozytywnych recenzjach  dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, zgodnie z wymogami double-blind review process, zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom). Pozwoli to na obiektywną selekcję nadsyłanych  tekstów. W  razie  potrzeby  recenzent  podpisuje  deklarację  o niewystępowaniu konfliktu interesów (pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu co najmniej ostatnich dwóch lat przed sformułowaniem recenzji).
 2. Nazwiska recenzentów udostępniane są raz w roku w każdym numerze drukowanym oraz w wersji elektronicznej na czynnej i uaktualnianej systematycznie stronie internetowej czasopisma.
 3. Pisemna  recenzja  (według  załączonego  na  stronie  internetowej formularza) zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta, dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Recenzenci nie pochodzą ze środowiska naukowego, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.
 5. W polityce etycznej wydawnictwa odwołujemy się do zasad etyki czasopism opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics). Zarówno autorzy, jak i recenzenci zgłaszanych tekstów zobowiązani są do ujawniania potencjalnych konfliktów interesów, wynikających  z osobistych  lub  zawodowych  relacji  recenzenta  i  autora  artykułu. Potencjalne konflikty interesów mogą wiązać się ponadto z relacjami autora z obiektem badań (głównie zależności finansowe  lub/i  organizacyjne). W przypadku naruszenia zasad etyki naukowej (w tym kwestii naruszenia praw autorskich, oszustw naukowych, błędów w badaniach, plagiatu, falsyfikacji danych) czasopismo będzie informować odpowiednie ciała i instytucje.
 6. Redakcja czasopisma nie pobiera opłat od autorów zgłaszających swoje teksty. Z chwilą przekazania Utworu, Autor udziela Nabywcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z niego. Opublikowane artykuły dostępne są w formule Open Access (bezpłatnie) w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma: www.comenius.uph.edu.pl.  Są także dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl.
 7. Czasopismo jest indeksowane w bazie INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.
 8. Skład Rady Naukowej czasopisma wskazuje na jej umiędzynarodowienie (20 członków z zagranicznych ośrodków naukowych i 10 członków z polskich ośrodków naukowych). Większy udział w Radzie członków zagranicznych wynika z większego zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego za granicą niż w Polsce.
 9. Autorzy składają teksty do druku wraz z oświadczeniami (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce), zapewniającymi o niepublikowaniu i nieskładaniu tekstu w innej redakcji.  Autor zapewnia Wydawnictwo, że utwór jest wynikiem twórczości i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich; że poprawił wszystkie uwagi recenzenta i wyraża zgodę na ewentualne poprawki redakcyjne.
 10. Oświadczenie  o  podobnej  treści  składa  do  Wydawnictwa  redaktor  naczelny  (tekst oświadczenia na stronie internetowej w zakładce). Zawiera ono listę autorów polskich i zagranicznych,  ich  dane  afiliacyjne  ;  zapewnienie  o  tekstach  autorów opracowanych zgodnie z uwagami recenzentów i ostatecznej treści i formie przedłożonego utworu.
 11. Jeżeli w utworze dostarczonym przez Autora ilustracje lub inne materiały są chronione prawem autorskim, autor zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie przez Wydawcę oraz poniesienia związanych z tym kosztów i podania w utworze źródła pochodzenia materiałów.
 12. Wskazówki edytorskie / Editorial instructions w języku polskim i angielskim dla autorów tekstów znajdują się na stronie internetowej czasopisma.
 13. Wszystkie artykuły opublikowane w Siedleckich Zeszytach Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0. Umożliwia to każdemu kopiowanie, redystrybucję, przesyłanie i dostosowywanie dzieła, pod warunkiem, że oryginalne dzieło i źródło są odpowiednio cytowane.

  logo cc