logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

Nasze zainteresowania postacią Jana Amosa Komeńskiego zrodziły się pod koniec ubiegłego stulecia, a działalność naukowo-badawcza i organizacyjna w zakresie komeniologii pogłębiała się i zaważyła na wyborze dalszej drogi naukowo-badawczej, a nawet stała się pasją. W związku z tym, że Barbara Sitarska jest pedagogiem, a Roman Mnich filologiem, badania o Komeńskim i cała działalność naukowo - organizacyjna przybrała charakter interdyscyplinarny. Rokiem przełomowym dla tej działalności był rok 2007.

Dr hab. prof. nzw.  Barbara Sitarska jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego, Instytutu Pedagogiki, Katedry Dydaktyki; kierownikiem Zakładu Dydaktyki Ogólnej. Jest  pedagogiem, dydaktykiem, pedeutologiem. Prof. nzw. dr hab. Roman Mnich jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Jest teoretykiem i historykiem literatur słowiańskich.

Wcześniejsza działalność naukowa Barbary Sitarskiej koncentrowała się  wokół dydaktyki i pedeutologii i dotyczyła głównie doskonalenia procesu kształcenia w szkole wyższej pod wpływem problemowych i ekspresyjnych zadań dydaktycznych oraz nowoczesnych metod kształcenia i mediów (głównie kamery video); procesu samokształcenia w edukacji studentów; edukacji szkolnej i edukacji permanentnej. Problematykę badawczą realizowała zarówno w ramach badań statutowych , jak i własnych. Zaowocowały one publikacjami.

bar 02

Barbara Sitarska jest autorką ponad stu publikacji, w tym czterech monografii (jedna w języku obcym), szesnastu prac zbiorowych pod redakcją i współredakcją, oraz  artykułów w pracach zbiorowych w Polsce i za granicą w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim. Wśród nich są publikacje cykliczne, związane z działalnością naukowo-organizacyjną. Należy do nich – obok publikacji o Komeńskim - 11 publikacji z cyklu Jakość kształcenia w szkole wyższej. Aktualnie przygotowuje monografię pt. Edukacja szkolna w kontekście edukacji nieustającej w oparciu o badania własne i statutowe o charakterze jakościowo - ilościowym, dotyczące edukacji ustawicznej i biografii edukacyjnych uczniów, studentów, ludzi różnych zawodów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do badań i publikacji na ten temat zainspirowała ją koncepcja edukacji nieustającej Jana Amosa Komeńskiego. Najnowsze zainteresowania badawcze Barbary Sitarskiej koncentrują się wokół postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei pedagogiczno-filozoficznych w odniesieniu do współczesności. Świadczą o tym rozważania m.in. w artykule nt. Dlaczego Jan Amos Komeński wciąż żyje wśród nas? (Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, Siedlce 2010) czy też rozważania nt. Idee Jana Amosa Komeńskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych (Podstrona Wybrane publikacje).

Od wielu lat uczestniczy w seminarium naukowym Zespołu Pedeutologów Komitetu Nauk Pedagogicznych  PAN, prowadzonym przez prof. dr hab. Henrykę Kwiatkowską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w seminarium naukowym Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN, prowadzonego przez ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka z Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto od niedawna współpracuje z Zespołem Pedagogiki Filozoficznej na czele z jego przewodniczącym prof. dr hab. Sławomirem Sztobrynem. Prowadzi dla studentów wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia, wykład monograficzny i seminaria magisterskie.

Dr hab. prof. nzw. Roman Mnich obecnie jest Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej  oraz Kierownikiem Zakładu Teorii Literatury i Antropologii Dzieła Literackiego. Działalność naukowa Romana Mnicha koncentruje się wokół tematów teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa europejskiego (teorie Michała Bachtina, Maksa Schelera, Ernesta Cassirera, Martina Heideggera, Hansa Georga Gadamera), komparatystyki literackiej (twórczość Brunona Schulza, Iwana Franki, Dmytra Czyżewskiego), historii literatury polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. Roman Mnich jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu publikacji w Polsce i za granicą w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i ukraińskim z zakresu hermeneutyki niemieckiej, teorii symbolu i symboliki biblijnej w tekstach literackich. Roman Mnich jest członkiem Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet (Paris, France), oraz Deutsche Comenius Gesellschaft (Berlin, BRD)

 

Badania o Janie Amosie Komeńskim rozpoczęły się w roku 2007 i zaowocowały współpracą międzynarodową, głównie z Niemieckim Towarzystwem Komeńskiego w Berlinie. Współpraca rozpoczęła się na początku roku 2007 spotkaniem z ówczesnym prezesem Niemieckiego Towarzystwa Komeńskiego dr Wernerem Korthaase (zainspirował nas do działalności naukowo-organizacyjnej w zakresie komeniologii), a po jego śmierci z nowym prezesem tegoż Towarzystwa – prof. Andreasem Fritschem. Owocem nawiązanej współpracy  było I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM nt. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU (marzec 2007). Seminarium było zorganizowane w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Skupiło ono badaczy Jana Amosa Komeńskiego zarówno z Polski, jak i zagranicy. Uczestniczyli w nim również naukowcy z KUL-u (Instytut Pedagogiki). Z zagranicy uczestniczyli w nim komeniolodzy z takich krajów, jak: Niemcy, Czesi, Słowacja, Ukraina, Rosja. Seminarium zaowocowało wydaniem pracy zbiorowej pt. JAN AMOS KOMEŃSKI A KULTURA EPOKI BAROKU, Seria STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA (tom I, 2007).

Po śmierci Wernera Korthaase Niemcy z Niemieckiego Towarzystwa Komeńskiego zwrócili się do nas - organizatorów SEMINARIÓW o KOMEŃSKIM o zredagowanie (wspólnie z Manfredem Richterem, członkiem Niemieckiego Towarzystwa Komeńskiego) i wydanie w naszej Uczelni książki poświęconej Wernerowi Korthaase. Ukazała się w roku 2009 pt. WERNER KORTHAASE – BADACZ JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO.  W książce - oprócz drogi życiowej Wernera Korthaase i wspomnień o nim – znajduje się rozdział poświęcony jego nieopublikowanym artykułom, zatytułowany:  Z archiwum Wernera Korthaase oraz rozdział zatytułowany: Kontynuujemy dzieło Wernera Korthaase.  Ten tom zawiera również publikacje komeniologów z różnych krajów Europy .

We wrześniu 2009 roku odbyło się II MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM O KOMEŃSKIM nt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU, które zgromadziło komeniologów  głównie z Czech i Niemiec oraz Leszna ( Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego) i Poznania (UAM). Z naszej Uczelni brali w nim udział pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki i Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Neofilologii oraz zainteresowani tą postacią pracownicy naukowi Wydziału Przyrodniczego. Obrady koncentrowały się wokół: spuścizny Komeńskiego w kontekście dyskusji filozoficzno- teologicznej; uniwersum pedagogicznego Jana Amosa Komeńskiego; Komeńskiego jako pisarza XVII- wiecznego oraz Leszna wobec fenomenu Jana Amosa Komeńskiego. Seminarium zaowocowało dziełem pt. JAN AMOS KOMEŃSKI W KONTEKŚCIE KULTURY I HISTORII EUROPEJSKIEJ XVII WIEKU (2010). Ukazało się jako trzeci tom Serii  STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA.

W roku 2011 (21-22 września) zostało zaplanowane III MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM nt. KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU oraz zrodziła się IDEA LEKSYKONU ENCYKLOPEDYCZNEGO O  JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM ( szczegółowe informacje w AKTUALNOŚCIACH).

 Badania o Komeńskim, o jego życiu i twórczości planujemy kontynuować w zespole pedagogiczno – filologicznym w ramach projektu europejskiego: KOMEŃSKI- WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO oraz ministerialnego: JAN AMOS KOMEŃSKI WOBEC POLSKI - HISTORYCZNE, IDEOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE DYSKURSY (szczegółowa informacja o projektach i notki biograficzne członków zespołu badawczego znajdują się w AKTUALNOŚCIACH).

Serdecznie dziękujemy władzom Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach na wszystkich szczeblach za wsparcie naszych inicjatyw komeniologicznych, wszystkim uczestnikom Seminariów o Komeńskim za czynny w nich udział, autorom tekstów w  pracach zbiorowych serii STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA oraz recenzentom tomów. Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do dalszej.

 

                                                                                                            Barbara Sitarska

                                                                                                              Roman Mnich mnich sitarska
Dr hab. prof. UPH Roman Mnich
zobacz publikacje
 Dr hab. prof. UPH Barbara Sitarska
zobacz publikacje bar 08

PUBLIKACJE O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM

PUBLIKACJE WSPÓLNE   

Książki o J. A. Komeńskim pod redakcją

 • "STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA". Tom І. Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha, Siedlce 2007
 • "STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA". Tom 2. Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego / Werner Korthaase als Comeniusforscher. Red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Manfred Richter. Siedlce 2009
 • "STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA". Tom ІІІ. Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha. Siedlce 2010
 • STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA”. Tom IV. Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha, Siedlce 2011 (w przygotowaniu)

Publikacje online

 1. Sprawozdanie z badań i działalności naukowo- organizacyjnej dotyczących Jana Amosa Komeńskiego, W: „KULTURA I WYCHOWANIE”, red. Sławomir Sztobryn, Nr 1, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, http://www.wydawnictwo.wsp.lodz.pl/

PUBLIKACJE BARBARY SITARSKIEJ

Artykuły

 1. Jan Amos Komeński prekursorem idei edukacji całożyciowej, [w:] B. Sitarska, R. Mnich red., [w:] Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s.71-82
 2. Podstawy filozoficzne wychowania i kształcenia w twórczości Komeńskiego, [w:] B. Sitarska, R. Mnich, red. Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 83-97
 3. Aktualność idei dydaktycznych J.A. Komeńskiego we współczesnej dydaktyce i edukacji, W: Werner Korthaase, red., Neuere Ansichten uber Johann Amos Comenius – Gesellschaft (Schriftenzur Comeniusforschung. Begrundet von Klaus Schaller. Neue Folge . Herausgegeben  im Aufftrag  der Deutschen Comenius – Gesellschaft von Andreas Fritsch und Werner Korthaase, Band 1.Sankt Augustin: Academia –Verlag,  Berlin 2007 s.103-104.
 4. Zasada poglądowości w edukacji bez granic – dawniej i dziś, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier, red. P. Bury, D. Czajkowska- Ziobrowska, Poznań 2008, s.347- 356
 5. The role of media in learning process at a higher education on the 350 th anniversary of Comenius’ collection of works “Opera didactica omnia”, [w:] Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání, Pedagogiczne Muzeum Jana Amosa Komeńskiego, red. Svatova Chocholová, Markěta Pánková, Martin Steiner, Academia, Praga Czeska 2009, s. 744-75
 6. Johann Amos Comenius als Vorkämpfer der Idee der lebenslangen Bildung, W: B. Sitarska, R. Mnich, M. Richter, red. Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego, STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, Tom II, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009
 7. Begegnung mit Werner Korthaase, [w:] B. Sitarska, R. Mnich, M. Richter, red. Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego, STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009
 8. Dlaczego Jan Amos Komeński wciąż żyje wśród nas?, [w:] B. Sitarska, R. Mnich, red. Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA, Tom III, Wyd. Akademii Podlaskiej, s. 149 – 160
 9.  Człowiek współczesny- humanista przełomu XX i XXI wieku, (fragment, dotyczący Jana Amosa Komeńskiego), W: „KULTURA I WYCHOWANIE”, Nr 1, red. S. Sztobryn, Wyższa  Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, http://www.wydawnictwo.wsp.lodz.pl/
 10. Samowychowanie w myśli filozoficznej Jana Amosa Komeńskiego (na tle poglądów wybranych myślicieli), www.comenius.uph.edu.pl.
 11. Self-education in Johann Amos Comenius’ philosophical thought  (on the background of selected philosophers’ views), www.comenius.uph.edu.pl.
 12. Idee Jana Amosa Komeńskiego wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych,  www.comenius.uph.edu.pl.  Artykuł został również złożony do druku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, W: Jan Amos Komeński – nauczyciel Europy, red. Aleksander Mikołajczak, Leszno 2011 (w druku)

Recenzje

 1. Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. Rocznicę przybycia do Leszna (1628 – 2008), red. Alojzy Komoń, Leszno 2009, s. 355-360

PUBLIKACJE ROMANA MNICHA

Książki o J. A. Komeńskim pod redakcją

1. Ян Амос Коменський і сучасність. Редакція Романа Мниха та Вернера Кортгаазе, Дрогобич  2005.

Artykuły

 1. Рецепція Яна Амоса Коменського в Україні: підсумки та перспективи дослідження // Ян Амос Коменський і сучасність, ред. Р.Мниха та В.Кортгаазе, Дрогобич 2005, с.25-34.
 2. Tabula rasa, або Забута розвідка про Яна Амоса Коменського // Ян Амос Коменський і сучасність, ред. Р.Мниха та В.Кортгаазе, Дрогобич 2005, с. 111-116.
 3. Коменський у Львові: Anno Domini 1931 // Ян Амос Коменський і сучасність, ред. Р.Мниха та В.Кортгаазе, Дрогобич, 2005, с. 117-119.
 4. Die Comeniusforschung in der Ukraine: Ergebnisse und Perspektiven // Comenius und der Weltfriede. Comenuis and World Peace. Edited by Werner Korthaase, Sigurd Hauff, Andreas Fritsch. Berlin 2005, S.633-643.
 5. Trzy recepcje Jana Amosa Komeńskiego, [w:] Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha, Siedlce 2007, s.133-142.
 6. Barok – epoka Jana Amosa Komeńskiego, w: Jan Amos Komeński a kultura epoki baroku. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha, Siedlce 2007, s.229-134.
 7. Ein Fragment der Erinnerungen an Werner Korthaase, "Studia Comeniana Sedlcensia". Tom 2. Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego / Werner Korthaase als Comeniusforscher. Red. Barbara Sitarska, Roman Mnich, Manfred Richter. Siedlce 2009, s.109-113.
 8. Antropologia Jana Amosa Komeńskiego, [w:] Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Roman Mnicha. "STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA". Tom III. Siedlce 2010, s.101-104.
 9. Comenius and Ukraine www.comenius.uph.edu.pl, ( współautor - L. Mnich)

Recenzje

 1. Gemeinsame Publikation der Staatlichen Paedagogischen Iwan-Franko-Universitaet in Drohobyc und der Deutschen Comenius-Gesellschaft // Comenius-Jahrbuch. Band 11-12 / 2003-2004, Sant Augustin, 2005, S. 219
 2. Jan  Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávní. Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education. Uspořádali: Svatava Chocholová,  Marktaéta  Pánková, Martin Steiner. Redaktoři: Petra Holovková, Marie Chrobaková, Magdaléna Faltusová, Academia Praha 2009, ss.827 // Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Roman Mnicha. STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA. Tom III. Siedlce 2010, s.361-362 (współautor – D. Szymonik).
 3. Raffaelli, Matteo: Macht, Weisheit, Liege, Campanella und Comenius als Vordenker einer friedvoll globalisierten Weltgemeinschaft (Schriften zur Triadik und Ontodynamik 27) Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2009, 275 S. // Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Roman Mnicha. STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA. Tom III. Siedlce 2010, s.363-364.
 4. Johann Amos Comenius: Antisozinianische Schriften. Deutsche Erstübersetzung. In Zusammenarbeit mit Jürgen Beer, Horst Bulitta, Regine Froschauer, Otto Schönberger kommentiert und herausgegeben von Erwin Schadel. (Schriften zur Triadik und Ontodynamik 25). In 3 Teilen. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2008, 1272 S. // Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Sitarskiej i Roman Mnicha. STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA. Tom III. Siedlce 2010, s.365-366.