logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 07 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

INSTYTUT PEDAGOGIKI

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ I LINGWISTYKI STOSOWANEJ

serdecznie zapraszają na

IV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

O JANIE AMOSIE KOMEŃSKIM

na temat:

Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego

21 - 22 maja 2013 roku

 

Organizatorzy i redaktorzy serii

STUDIA COMENIANA SEDLCENSIA

 

Barbara Sitarska – IP

Roman Mnich - IFPiLS

 

Temat seminarium:

Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego

Jako organizatorzy przewidujemy obrady i dyskusje wokół następujących zagadnień:

 1. Myśl J. A. Komeńskiego w kontekstach nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, filozofii oraz teologii.
 2. Światopogląd Komeńskiego w kontekście osiągnięć nauk przyrodniczych jego czasów.
 3. Rola nauk ścisłych w koncepcji człowieka i świata Jana Amosa Komeńskiego.
 4. Komeński jako pisarz epoki baroku: retoryka oraz poetyka tekstów.
 5. Symbolika światła/światłości w paradygmatach kultury i literatury europejskiego baroku.
 6. Wizje państwa i świata sprawiedliwego w literaturze barokowej.  
 7. Barokowe koncepcje edukacji i modele wychowania: pro et contra.
 8. Myśl polityczna Komeńskiego wobec polityki państwa polskiego w XVII w.: pro et contra.
 9. Symbolika flory i fauny w tekstach Jana Amosa Komeńskiego.

            Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy (jednostki delegujące). Koszt noclegu, ze śniadaniem, w Wersalu Siedleckim wynosi 95 zł za dobę.

Wpisowe, przeznaczone na pokrycie kosztów uroczystej kolacji oraz wyżywienia podczas konferencji (obiady, przerwy kawowe, kolacje) i druku materiałów pokonferencyjnych, wynosi 400 zł (dla gości spoza Polski 100 euro). Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety.Conference subject

The labyrinths and ways to the light of John Amos Comenius

The conference will be organized around the following topics:

 1. J. A. Comenius’ thought in the context of natural sciences, exact sciences, humanities, philosophy and theology.
 2. Comenius’ worldview in the context of achievements of natural sciences of his time.
 3. The role of exact sciences in John Amos Comenius’ conception of man and the world.
 4. Comenius as a writer of the baroque era: the rhetoric and poetics of his writings.
 5. The symbolism of light in the paradigms of European baroque literature and culture.
 6. Visions of the state and a just world in baroque literature.
 7. Concepts of education and parenting styles in the baroque period: pro et contra.
 8. Comenius’ political thought towards the policy of 17th century Poland: pro et contra.
 9. The symbolism of flora and fauna in John Amos Comenius’ works.

Participants (delegating institutions) are requested to pay their own travel and lodging costs. Bed and breakfast at Wersal Siedlecki: 95 PLN per night.

The registration fee, including the banquet, a meal package (lunch, coffee break, dinner) and the subsequent publication of conference proceedings: 400 PLN (100 EUR for guests from outside Poland). Anyone interested in participating in the conference is requested to fill in the form below.Labyrinthe und Wege zum „Licht“ des Jan Amos Komensky

empfehlen wir für Ihre Beiträge die folgenden Themenkreise:

 1. Das Denken von J. A. Komensky im Kontext der zeitgenössischen Natur- und Humanwissenschaften: zwischen den „exakten“ Wissenschaften und Philosophie und Theologie.
 2. Die Weltanschauung Komenskys angesichts der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit
 3. Die Rolle der exakten Wissenschaften in der Konzeption Komenskys von Mensch und Welt
 4. Komensky als Schriftsteller des Barock: Rhetorik und Poetik
 5. Die Lichtsymbolik allgemein in der europäischen Kultur und Literatur des Barock und bei Komensky
 6. Die Vorstellungen vom gerechten Staat und von der gerechten Welt in der Barockliteratur
 7. Barockkonzeptionen von Bildung und Erziehung – ein Vergleich
 8. Das politische Denken Komenskys angesichts der polnischen Politik im 17. Jh. in seinem pro et contra
 9. Flora- und Fauna - Symbolik in Komenskys Texten

Fahrt- und Unterkunftskosten übernehmen die Teilnehmer(innen) selbst. Die Kosten für Übernachtung mit Frühstück in Wersal Siedlecki betragen 95 zł pro Person. Für das festliche Abendessen und Vollpension während der Konferenz (Mittagessen, Kaffeepausen, Abendessen) und für die Konferenzunterlagen, werden 400 zł erhoben (für ausländischen Gäste 100 Euro).

Wir werden uns freuen, wenn Sie an diesem Seminar Interesse haben. Bitte reichen Sie das im Anschluss beigefügte Anmeldeformular ausgefüllt bei uns ein, möglichst bis zum angegebenen Datum 20. 4. 2013.

 

Siedlce, 2013.04.20

Szanowni Państwo

       Pragniemy poinformować, że IV Międzynarodowe  Seminarium Naukowe w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nt. „ Labirynty i drogi ku światłości Jana Amosa Komeńskiego” przewidziane na maj 2013 r. zostało przesunięte na rok 2014 (dokładny termin zostanie podany w stosowanym czasie). Powodem przesunięcia jest konferencja międzynarodowa w Naarden w Holandii, a także prośby wielu komeniologów o przesunięcie terminu. Uczestniczenie w trzech konferencjach naukowych poświęconych Komeńskiemu (Petersburg, Naarden, Siedlce) w tym samym roku jest nierealne. W planowaniu kolejnych Seminariów będziemy bardziej elastyczni.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

 

 

Siedlce, 20.04.2013.

Dear Sir/Madam,

      We would like to inform you that the 4th International Academic Conference at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, entitled The labyrinths and ways to the light of John Amos Comenius”, which was about to be held in May 2013, has been postponed to the year 2014 (the exact date will be announced soon). The postponement is due to an international conference taking place in Naarden, the Netherlands, as well as many participants’ requests. It is quite impossible to participate in three academic conferences devoted to Comenius (Peterborough, Naarden, Siedlce) in the same year.  We promise to be more flexible when planning forthcoming seminars.

Yours faithfully

Organizers

 

boks 13

III MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO- HUMNISTYCZNYM W SIEDLCACH

na temat:

JAN AMOS KOMEŃSKI A  EUROPA XVII WIEKU

         III Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat : JAN AMOS KOMEŃSKI A EUROPA XVII WIEKU odbyło się 21 i 22 września 2011 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach[1]. Zostało zorganizowane przez prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską z Instytutu Pedagogiki i prof. nzw. dr hab. Romana Mnicha z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Oba instytuty współpracują ze sobą w tym zakresie od 2007 roku. W Seminariach brali udział komeniolodzy zarówno z Polski, jak i zagranicy. W tym roku w Seminarium uczestniczyli goście z Niemiec (Berlin), Republiki Czeskiej ((Uherskij Brod), Słowacji ( Banska Bystrica); z Warszawy (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa TWP), Łodzi (Uniwersytet Łódzki), Lublina (Politechnika Lubelska), Leszno (Muzeum Okręgowe w Lesznie), Pułtuska ( Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) oraz zainteresowani Komeńskim pracownicy naukowi z Wydziału Humanistycznego, głównie z Instytutu Pedagogiki, Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej i Historii, oraz z Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seminarium miało charakter interdyscyplinarny. Podejmowano tutaj wątki pedagogiczne, historyczne, religijne, językoznawcze, artystyczne. Były one prezentowane na tle XVII- wiecznej Europy. W interpretacjach prezentowano multikulturowość drogi życiowej i twórczości Komeńskiego.

        Uczestnicy seminarium zwracali uwagę na prekursorskie, wobec współczesności, idee Jana Amosa Komeńskiego. Stosując współczesną terminologię, podkreślano jego udział w kreowaniu pedagogiki pracy, andragogiki, edukacji permanentnej, egalitarnej, pragmatycznej, pajdocentrycznej, a także pedagogiki naukowej. W spuściźnie Komeńskiego doszukiwano się nie tylko uniwersalizmu religijnego, ideałów pansoficznych, ale także idei odrodzenia słowiańskiego. Jedną z ważnych propozycji była myśl, aby napisać współczesną pracę, ujmującą całościowo biodoksografię Komeńskiego.  Zadanie to może być wykonane tylko w dużym i precyzyjnie dobranym zespole, reprezentującym wiele dziedzin naukowych i syntetyzującym rozproszone w rożnych ośrodkach badania o Komeńskim i stać się głównym źródłem dalszych badań komeniologicznych.  Z racji nowoczesnych technologii intensywnie ingerujących w świat nauki, w tym także w humanistykę, pojawił się pomysł zebrania w jednym miejscu możliwie pełnego zbioru zdygitalizowanych[2] archiwaliów i tekstów. Na zakończenie  organizatorzy – zachęcając wszystkich do współpracy - przypomnieli o wcześniej podjętej inicjatywie, jaką jest stworzenie wielojęzycznego leksykonu poświęconego Komeńskiemu i światowej komeniologii. To także jest zadanie dla specjalistycznego zespołu, który w najbliższym czasie należałoby powołać. Zachęcali również do odwiedzania strony internetowej, poświęconej Komeńskiemu i zamieszczania tam swoich tekstów (www.comenius.uph.edu.pl)

 

JOHN AMOS COMENIUS AND THE 17th-CENTURY EUROPE

         3rd International Scientific Seminar entitled JOHN AMOS COMENIUS AND THE 17th-CENTURY EUROPE took place on 21 and 22 September 2011 at the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce[3]. It was organized by Ass. Prof. Barbara Sitarska, PhD of the Pedagogy Institute and by Ass. Prof. Roman Mnich, PhD of the Polish Philology and Applied Linguistics Institute. Both institutes have been co-operating in this field since 2007. Comenius experts from home and abroad have taken part in the Seminars. This year’s Seminar was attended by visitors from Germany (Berlin), the Czech Republic (Uherskij Brod), Slovakia (Banska Bystrica); from Warsaw (Warsaw University, TWP University), Łódź (Łódź University), Lublin (Lublin University of Technology), Leszno (Regional Museum in Leszno), Pułtusk (the Aleksander Gieysztor Academy of Humanities in Pułtusk) as well as by the employees of the Department of Arts, interested in Comenius, mainly of the Institutes of Pedagogy, Polish Philology and Applied Linguistics, History, and from the Department of Natural Sciences. The Seminar was interdisciplinary: pedagogical, historical, religious, linguistic, and artistic motifs were treated there. They were presented on the background of the 17th-century Europe. The interpretations presented the multi-cultural character of Comenius’ life and works.

The participants emphasized Comenius’ precursory ideas. Using modern terminology, they stressed his participation in creating the pedagogy of work, andragogy, permanent education, egalitarian education, pragmatic education, paidocentric education, as well as scientific education. Comenius’ output has been searched for religious universalism, pansophic ideals, as well as for the Slavic renaissance. Among the crucial suggestions there was an idea of writing a modern work depicting Comenius’ bio-doxography as a whole. This task can only be accomplished by a large precisely selected team which would represent many scientific disciplines and gather all the research of Comenius, dispersed all over the different centres, to become the main source of further research. Due to the modern technologies, strongly interfering with the world of science, including humanities, an idea of gathering in one place a possibly complete collection of digitalized[4] archives and texts arose. Finally, the organizers reminded all the participants of the previously undertaken initiative to create a multi-lingual lexicon of Comenius and of the world’s science of Comenius. This is also a task for a specialist team which needs to be appointed soon. They also recommended Comenius website, where one can incorporate their texts (www.comenius.uph.edu.pl)[1] Sprawozdanie z III Międzynarodowego Seminarium znajduje się na stronie internetowej:  www.comenius.uph.edu.pl

[2] Terminologia zaczerpnięta z Podsumowania Seminarium prof. Sławomira Sztobryna z Uniwersytetu Łódzkiego

[3] Report on the 3rd International Seminar is available at the website: www.comenius.uph.edu.pl

[4] Terminology comes from the Seminar’s Summary by Prof. Sławomir Sztobryn of Łódź University