logo czasopisma

Witryna czasopisma

Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne

seria PEDAGOGIKA

boks 12

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych postacią Jana Amosa Komeńskiego i jego bogatą twórczością zapraszam do publikowania tekstów o Janie Amosie Komeńskim w piątym tomie

SIEDLECKICH ZESZYTÓW KOMENIOLOGICZNYCH,  seria  PEDAGOGIKA
JAN AMOS KOMEŃSKI W DOBIE NOWEGO WYCHOWANIA
- ODCZYTANIA - KONTYNUACJE – KRYTYKA

 

 

Tom planowany jest na rok 2018. Drukiem ukaże się w pierwszej połowie 2019 roku. Teksty proszę przesyłać do 20 grudnia bieżącego roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub na adres sekretarza redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje o wymogach technicznych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.comenius.uph.edu.pl w zakładce Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions.

Nadeszła pora, aby po polskich i europejskich recepcjach Komeńskiego (tom IV) zająć się „odczytaniem” tej kontrowersyjnej postaci i Jej bogatej twórczości w epokach zaliczanych do współczesności. Zdajemy sobie sprawę z wielkiego ich zróżnicowania. Nasza „ciekawość” naukowa jest skierowana na kontynuację  idei  WIELKIEGO PEDAGOGA w poszczególnych okresach WSPÓŁCZESNOŚCI.

Kolejny tom / kolejne tomy Siedleckich  Zeszytów Komeniologicznych, seria PEDAGOGIKA poświęcone będą krytycznemu odczytaniu postaci Jana Amosa Komeńskiego i jego idei / koncepcji oraz ich kontynuacji we WSPÓŁCZESNOŚCI, podzielonej tutaj na okresy: doba NOWEGO WYCHOWANIA – przełom XIX i XX wieku; pedagogika między dwoma kryzysami (lata 1945-1989); pedagogika okresu przełomu XX i XXI wieku (okres po 1989 roku aż do dzisiaj).Ostateczny tytuł tomu pojawi się po analizie nadesłanych tekstów przez redakcję czasopisma i Radę Naukową.

SZK były zaprojektowane głównie z myślą o pedagogach, ale publikują w nim autorzy z wielu różnych pokrewnych dyscyplin naukowych. W kolejnych tomach publikujemy teksty sprofilowane tematycznie, ale o charakterze interdyscyplinarnym.

Każdy artykuł w czasopiśmie zawiera tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku autora i w języku angielskim. Czasopismo opatrzone jest tytułem, spisem treści, słowem wstępnym, biograficznymi notami o autorach w języku polskim i angielskim. Teksty są recenzowane i przyjęte do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji i dokonaniu korekty według ewentualnych uwag recenzentów.

Opóźnione zaproszenie do publikowania w kolejnym tomie SZK pojawiło się z przyczyn niezależnych od redakcji. PRZEPRASZAMY za to utrudnienie, wyrażając jednocześnie nadzieję na DOBRĄ i EFEKTYWNĄ WSPÓŁPRACĘ.


Redaktor Naczelna
Barbara SitarskaDear Sir/Madam,

If you are interested in John Amos Comenius and his rich output, you are welcome to have your texts about John Amos Comenius published in Volume 5 of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series, entitled

John Amos Comenius in the Age of New Education -
Interpretations - Continuation - Critique

The volume is planned to be ready in 2018 and it is about to be published in the early 2019. Please send in your texts at Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or at the publisher’s secretary’s address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. till 20th December. Detailed information about the technical requirements can be obtained at the website www.comenius.uph.edu.pl in the section Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika > Wskazówki edytorskie / Editorial instructions

After the Polish and European perceptions of Comenius we studied in Volume 4, this time we wish to concentrate on deciphering the interpretations of this controversial character and his rich output in the contemporary period. We are aware of their great variety. Our scientific interest is focused on the continuation of the GREAT EDUCATIONIST’s ideas in the particular stages of the CONTEMPORARY PERIOD.

The following volume(s) of Siedlce Comeniological Research Bulletin, Pedagogy series will be devoted to critical interpretations of John Amos Comenius and his ideas/ concepts, and their continuation in the CONTEMPORARY PERIOD, divided into three stages: the age of NEW EDUCATION – the turn of the 19th to the 20th century; the pedagogy between the two crises (1945-1989); the pedagogy of the turn of the 20th to the 21st century (from 1989 on). The final title of the volume will appear after the analysis of the submitted texts by the editors and the Scientific Council.

 

Siedlce Comeniological Research Bulletin were originally meant mainly for educationists, nevertheless they are also popular with specialists of many other related branches. In the following volumes we are going to publish texts of a profiled subject matter, but of interdisciplinary character.

Each article in the bulletin has a title, an abstract, key words in the author’s mother tongue and in English. The bulletin has a title, a table of contents, an introduction, and the authors’ biographical notes in Polish and in English. The texts are reviewed and accepted to be published after being positively reviewed and revised according to any reviewer’s remarks.

The invitation to send in your texts is late due to some circumstances not influenced by the editors. WE ARE SORRY for the delay, and we hope that our cooperation will be POSITIVE AND EFFECTIVE.


Editor-in-chief
Barbara Sitarska